Визија

Визијата е „ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ да биде регионален лидер во туризмот, со главен акцент на делување во областа на рекреативниот туризам кој во наредните 10 години ќе прерасне во една од водечките компании во Југоисточна Европа кои се занимаваат со креирање и пласман на производи во областа на рекреативниот туризам на отворено (outdoor tourism).

„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ ќе работи на создавање на ширк спектар на производи и услуги во делот на туризмот на отворено, кои ќе бидат наменети за клиентите на домашниот и странските туристички пазари.

Примената на иновативни методи и користење на брзо адаптивни процеси во креирањето на туристичките производи и содржини, прилагодени според актуелните текови на пазарот, ќе биде столб на know-how технологијата што ќе го води туристичкиот развој на компанијата.