Уживајте во Македонија во секоја сезона!

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – 08-223/3 од 24.07.2018

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА HA СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСГВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА ЛИВАДИШТА СТРУГА
бр. 08-223/3 од 24.07.2018

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

Close Menu