Реализирани набавки

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА ЛИВАДИШТА СТРУГА
бр. 08-272/3 од 24.07.2018

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА HA СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСГВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА ЛИВАДИШТА СТРУГА
бр. 08-223/3 од 24.07.2018

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

ПОКАНА ЗАПРИБИРАЊЕ HA ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА (11-460/3 од 14.06.2018 година)

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ HA ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ бр. 10- 248/ 3 од 08.06.2018 Јуни , 2018 Тетово

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Ливадишта Струга (05- 626/2 – од 23.05.2018)

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА ПОПОВА ШАПКА ТЕТОВО бр. 10- 218/ 3 од 18.05.2018

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА ЛИВАДИШТА СТРУГА – бр. 08-67/3 од 08.05.2018

Почитувани,
Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје Подружница Ливадишта Струга со адреса на Ул. „Населено место без уличен систем” Бр. 1 Радожда, Струга, има потреба од набавка на:
* Алкохолни пијалоци;
* Безалкохолни пијалоци;
* Прехрамбени, кондиторски производи;
* Леб, брашно и бели пециваза ;
* Овошје и преработка од овошје;
* Зеленчук и преработка од зеленчук;
* Месо и преработка од месо;
* Риба и морски плодови;
* Млеко и млечни производи,
за потребите, ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје на Подружница Лизадишта Струга .

* Преземете покана со спецификација (PDF)…

Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРСДООЕЛ Скопје ДИРЕКЦИЈА-Скопје,со адреса на ул. „11 Октомври” бр.9, 1000 Скопје, телефон за контакт 02-3149 129 и електронска aflpeca:info@elemturs.mk, има потреба од набавка на Услуги од спасителни служби за организирано спасување на вода за Подружница Ливадишта Струга, согласно Правилникот за видот и обележувањето на капалиштето (Сл.весник на РМ бр. 59/2001) за потребитена ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје/Подружница Ливадишта – Струга.

Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје Подружница Молика Битола , со адреса на ул. Национален Парк Пелистер бб. 7000 Битола, телефон за контакт 047/229-406 , факс број: 047/229-048 , електронска адреса: hmolika@t-home.mk , има потреба од набавка на:

 • Безалкохолни пијалоци;
 • Прехрамбени, кондиторски производи;
 • Леб, брашно и бели пецива за Битола ;
 • Овошје и преработка од овошје;
 • Зеленчук и преработка од зеленчук;
 • Месо и преработка од месо;
 • Риба и морски плодови;
 • Млеко и млечни производи

за потребите „ ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје на Подружница Молика Битола, во работните единици хотел Молика , Национален Парк Пелистер бб. Битола , и Кетеринг ресторан во РЕК Битола, Новаци.

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…

Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт ,, ЕЛЕМ ТУРС” ДООЕЛ Скопје Подружница Молика Битола, со адреса на ул. Национален Парк Пелистер бб. 7000 Битола, телефон за контакт 047/229-406 , факс број: 047/229-048 , електронска адреса: hmolika@t-home.mk, има потреба од набавка на:

 • Алкохолни пијалоци;
 • Безалкохолни пијалоци;
 • Прехрамбени, кондиторски производи;
 • Леб, брашно и бели пецива за Кичево ;
 • Овошје и преработка од овошје;
 • Зеленчук и преработка од зеленчук;
 • Месо и преработка од месо;
 • Риба и морски плодови;
 • Млеко и млечни производи,

за потребите „ ЕЛЕМ ТУРС ” ДООЕЛ Скопје на Подружница Молика Битола, во работната единица Ресторан за Општествена Исхрана РЕК Осломеј Кичево.

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје (05-286/2 од 08.03.2018)
– набавка на гориво за возилата Еуро дизел Д-Е V и Еуросупер 95 со плаќање преку безготовински картички за период од 1 година.
* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…

ПОКАНА ЗАПРИБИРАЊЕНА ПОНУДИ – ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје (05-230/2 од 22.02.2018) – набавка на гориво за возилата Еуро дизел Д-Е V и Еуросупер 95 со плаќање преку безготовински картички за период од 1 година.

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…

 

Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје,со адреса на ул. „11 Октомври” бр.9, 1000 Скопје, телефон за контакт 02-3149-128 и електронска aдpeca:info@elemturs.mk, има потреба од набавка на нафтени деривати – гориво за греење на објектите ЕЛ-1; гориво и за сноготапкачи – Еуро дизел D-E-V и гориво за возилата за период од 1 година.

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…