Уживајте во Македонија во секоја сезона!

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје (05- 572/2 – од 04.05.2018)

Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРСДООЕЛ Скопје ДИРЕКЦИЈА-Скопје,со адреса на ул. „11 Октомври” бр.9, 1000 Скопје, телефон за контакт 02-3149 129 и електронска aflpeca:info@elemturs.mk, има потреба од набавка на Услуги од спасителни служби за организирано спасување на вода за Подружница Ливадишта Струга, согласно Правилникот за видот и обележувањето на капалиштето (Сл.весник на РМ бр. 59/2001) за потребитена ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје/Подружница Ливадишта – Струга.

Close Menu