ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје (05-1403/2 од 07.12.2017)

Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. „11 Октомври” бр.9, 1000 Скопје, телефон за контакт: 3149-128 и електронска адреса: info@elemturs.mk, има потреба од набавка на: Адвокатски услуги за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје.

* Преземете: ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА (PDF)…       

* Дополнување – измена (PDF)…