ПОКАНА ЗАПРИБИРАЊЕ HA ПОНУДИ – 11-460/3 од 14.06.2018 година

ПОКАНА ЗАПРИБИРАЊЕ HA ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА (11-460/3 од 14.06.2018 година)

* Преземете покана со спецификација (PDF)…