Уживајте во Македонија во секоја сезона!

Огласи – прибирање понуди – до 13.07.2017

13.07.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка Тонери и друг потрошен материјал за принтери, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА

———————————————————-

13.07.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка Персонални и преносни компјутери, печатари и компјутерска опрема, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА

———————————————————-

13.07.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка Продукти за Продавници, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА 1

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА 2

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА 3

———————————————————-

13.07.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка Услуги на организирано спасување на вода, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА страна 1

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА страна 2

———————————————————-

13.07.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка Консултански услуги – услуги од сметководство, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА страна 1

ПОКАНА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА страна 2

———————————————————–

 

 

21.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка Ангажирање работна рака за извршување на услуги по повик, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање – страна 1 страна 2страна 3 .pdf

27.06.2017 – ИЗВЕСТУВАЊЕ И НОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на Леб, брешно и бели пецива – ТЕС Осломеј Кичево, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

Превземете документи

——————————————————–

23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на Леб, брешно и бели пецива – Битола, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

Превземи документи

——————————————————–

23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на Канцелариски материјали, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

Превземи документи – Дел 1Дел 2

——————————————————–

23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на безалкохолни пијалоци, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

Превземи понуда и спецификација – документи

——————————————————–

23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на Алкохолни пијалоци, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог, поединечно по ставки

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

Понуда и техничка спецификација -1

Понуда и техничка спецификација – Дел 1

Понуда и техничка спецификација – Дел 2

Понуда и техничка спецификација – Дел 3

Понуда и техничка спецификација – Дел 4

Понуда и техничка спецификација – Дел 5

——————————————————–
23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на зеленчук и преработки од зеленчук, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

Понуда – Спецификација – превземи .pdf


23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на месо и преработки од месо, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

ПОНУДА – притисни за превземање .pdf


23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на млеко и млечни производи, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

ПОНУДА – притисни за превземање


23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на средства за хигиена, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

ПОНУДА – притисни за превземање


23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на риба и морски плодови, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

ПОНУДА – притисни за превземање


23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на прехрамбени и кондиторски производи, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

ПОНУДА – притисни за превземање


23.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на овошје и преработки од овошје, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

ПОНУДА – притисни за превземање

——————————————————–

21.06.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка Ангажирање работна рака за извршување на услуги по повик, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање – страна 1 страна 2страна 3 .pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ И НОВА СПЕЦИФИКАЦИЈА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

31.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на услуги од музика, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

31.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на услуги за реклама и пропаганда, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

26.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на материјали за тековно одржување, согласно карактеристиките дадени во поканата во прилог

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Риба и морски плодови согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Прехрамбени и кондиторски производи согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Овошје и преработки од овошје согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Млеко и млечни производи согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Месо и преработки од месо согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Леб и бели пецива согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Канцелариски материјал согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Зеленчук и преработки од зеленчук согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на безалкохолни пијалоци согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

22.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Алкохолни пијалоци согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

——————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка Услуги од музика, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка средства за хигиена, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка ситен и потрошен инвентар, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка риба и морски плодови, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од услуги од агенција за реклама и пропаганда, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка на прехрамбени и кондиторски производи, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од понуда за организација спортски натпревари, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка опрема за видео надзор, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка овошје и преработки од овошје, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка млеко и млечни производи, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка месо и преработки од месо, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка материјали за тековно одржување, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка леб, брашно и бели пецива, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка канцелариски материјали, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка зеленчук и преработки од зеленчук, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка на алкохолни пијалоци, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Подружница Ливадишта Радожда, со адреса на с.Радожда бр.1, Струга, телефон за контакт 046 520 286,  електронска адреса avtocamp-livadista@elemturs.mk, има потреба од набавка на безалкохолни пијалоци, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

03.05.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка  услуги за Апликативна поддршка и одржување на постоечкиот систем за управување со финансиите на Елем Турс дооел на една година. За таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

27.02.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка  услуги за вршење стручни работи за безбедност и здравје при работа за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

27.02.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка  услуги за спроведување на проверка на материјално и финансиско работење на ЕЛЕМ Турс дооел 0д 01.01 до 31.12.2016 согласно меѓународен стандард за поврзани услуги МСПУ 4400 прифатен во Република Македонија за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

23.01.2017: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на : Услуга за тековно сервисирање, одржување и поправка на ЛИФТОВИ во Хотел Молика – Национален парк Пелистер – Битола за 2017 година

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

27.12.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, распишува оглас за доставување понуди за издавање под Закуп на просториите на ЕЛЕМ ТУРС дооел во подружница Попова Шапка за вршење на угостителска и трговска дејност заклучно со 30.04.2017, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

23.12.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка  нa светли деривати Еуро Дизел D-E-V И масла за горење ЕЛ1 за Подружница Попова Шапка, Подружница Молика и Подружница Маврови Анови , за период 1 година за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.12.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на : Услуга за Спасителна служба и Прва помош за  сезона 2016/2017 на СКИ Центарот Копанки – Пелистер

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

05.12.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на транспорт на вработените во подружница Попова Шапка на релација Тетово-Попова Шапка-Тетово, за период од почеток до крај на зимската сезона 2016/2017, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

05.12.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на услуга за користење на багер липкер JCB на скијалиштето Попова Шапка, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

05.12.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на материјали за тековно одржување – оплеменета иверица, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

29.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на : Услуга за Технички испитувања, сертификација и технички преглед за исправност на Жичарата “Бегова Чешма” и Ски Лифтот “Копанки” за  подружница СКИ Центарот Копанки – Пелистер

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

21.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на услуга – ангажирање на музичка група за дочек на Нова Година во хотел Славија и други денови во сезона 2016/2017, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

18.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка  на промотивни материјали и брендинг , за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

14.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на услуга – технички испитувања, спецификација и технички преглед, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

16.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на услуга – мерење на отпор на заштитно заземјување на електрична и громобранска инсталација на метални столбови на жичари и ски лифтови на Попова Шапка, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

17.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на техничко и физичко обезбедување на имот и лица за период 1 година, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

17.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на книговодствени услуги, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

11.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на услуги од Спасителна служба и прва помош за Ски центар Попова Шапка, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

10.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на : Услуга за изведба на Музичка Програма за Новогодишните и Божикните празници сезона 2016/2017 година за  подружница – Хотел Молика

Покана – превземи страна 1 превземи страна 2

———————————————————–

10.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на : Услуга од Обезбедување на подружница Молика

Покана – превземи.pdf

———————————————————–

04.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка на услуги за Осигурување на имот и вработени во Елем Турс дооел за период од 2 години, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

01.11.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка на услуги за ангажирање на работна рака за извршување на услуги на повик, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

31.10.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка на услуги за Дизајнирање и печатење ски билети, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

19.10.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од  набавка на намирници за тековно работење – традиционално, полномасно Овчо бело сирење во канти, произведено во бачило, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

18.10.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка на транспортни услуги за вработени на подружница Попова Шапка на релација Тетово-Попова во периодот до 31.03.2017, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

03.10.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка на софтвер за архивско и деловно работење, услуга за скенирање на документарен материјал и опрема за воспоставување на софтверот, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf
Спецификација – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

21.09.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка на Услуги за дизајн и печатење на рекламен материјал, за таа цел ќе биде склучен рамковен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

04.08.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  има потреба од набавка на Услуги за вршење на стручни работи за безбедност и здравје при работа, за таа цел ќе биде склучен Договор за набавка согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

15.07.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk,  објавува Оглас за издавање под закуп на деловен објект – ПРОДАВНИЦА во склоп и функција на автокамп Ливадишта – Радожда, Струга, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

13.07.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од Дезинфекција, дезинсекција и дератизација согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

08.07.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од ситен инвентар за кујна, шанк и ресторан, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

04.07.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од 4 (четири) ПОС Терминални принтери, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

01.07.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од ХТЗ опрема за работа во кујна и ресторан, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

Дополнување на поканата – продолжен рок за поднесување понуди – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

16.06.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од фискални принтери, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

16.06.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на месо и преработки од месо, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

16.06.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на безалкохолни пијалоци, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

16.06.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на алкохолни пијалоци, согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

09.06.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од персонални и преносни компјутери, печатари и компјутерска опрема , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

09.06.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на месо и преработки од месо , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

03.06.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на материјали, резервни делови и опрема за водовод , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

23.05.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Систем за евиденција на работно време , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

20.05.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на зеленчук и преработки од зеленчук , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

20.05.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на стоки за тековно работење , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

20.05.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на овошје и преработки од овошје , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

20.05.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од леб и бели пецива , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

13.05.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Материјали за тековно одржување за Автокамп Ливадиште , согласно спецификацијата која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

28.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на канцелариски материјал , согласно спецификацијата на планираната набавка на канцелариски материјал во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на канцелариски материјал , согласно спецификацијата на планираната набавка на канцелариски материјал во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на зеленчук и преработка на зеленчук , согласно спецификацијата на планираната набавка на зеленчук и преработка на зеленчук во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на риба и морски плодови , согласно спецификацијата на планираната набавка на риба и морски плодови во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на овошје и преработка на овошје, согласно спецификацијата на планираната набавка на овошје и преработка на овошје во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на прехрамбени и кондиторски производи , согласно спецификацијата на планираната набавка на прехрамбени и кондиторски производи во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на алкохолни пијалоци , согласно спецификацијата на планираната набавка на алкохолни пијалоци во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на без алкохолни пијалоци , согласно спецификацијата на планираната набавка на алкохолни пијалоци во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на леб и бели пецива , согласно спецификацијата на планираната набавка на леб и бели пецива во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на канцелариски материјал , согласно спецификацијата на планираната набавка на канцелариски материјал во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на месо и преработки од месо , согласно спецификацијата на планираната набавка на месо и преработки од месо во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на млеко и млечни производи, согласно спецификацијата на планираната набавка за млеко и млечни производи во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

07.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02/3 248-834, факс 02/3 149-129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на средства за хигиена , согласно спецификацијата на планираната набавка на средства за хигиена во 2016 година која оди во прилог на оваа покана.

ПОКАНА – притисни за превземање .pdf

———————————————————–

01.04.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на : Услуга од Обезбедување на хотел Молика

Покана – превземи.pdf

Дополнување на поканата – превземи.pdf

———————————————————–

16.03.2016: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка услуги за Изработка на проект за уредување на плажа и поставување урбана опрема во Стар Дојран  Прилог е покана со сите детали и проектна задача

Покана – превземи pdf

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА – превземи pdf

———————————————————–

16.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од прибирање понуди за услуги од Мобилна телефонија. Прилог е покана со сите детали.

Покана – превземи pdf

———————————————————–

14.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Книговодствени услуги за период 1 (една) година

Покана – страна 1 – страна 2

———————————————————–

12.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка ан услуги – Систематски преглед за 15 вработени (14+1)

Покана – превземи pdf

———————————————————–

11.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје , Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Oпрема за видео надзор

Покана – страна 1страна 2

Спецификација – видео надзор

———————————————————–

11.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од прибирање понуди за издавање под Закуп за простории на подружница Попова Шапка – Тетово за обавување приватна дејност почнувајки од 20.12.2015 до 30.04.2016. Прилог е покана со сите детали.

Покана – превземи pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНИ ВО ПОКАНАТА – 17,12,2015

———————————————————–

11.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Oсигурување на имот и вработени во Елем Турс дооел за период од 1 (една) година. Прилог е покана со сите детали.

Покана – превземи pdf

Известување – Измена во критериумите од Поканата – 13.12.2015

———————————————————–

09.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Aдвокатски услуги и правна помош од Адвокат или Адвокатско друштво, за период од 2 (две) години. Прилог е покана со сите детали.

Покана за поднесување на понуда – Адвокатски услуги – превземи линк

———————————————————–

11.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 128, факс 02 3149 129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка  на услуга за Техничко и физичко обезбедување на имот и лица, за период од 1 (една) година согласно барањата и условите дефинирани во Техничката спецификација која е дел од оваа покана

Покана (прилог 1 и 2) превземи

———————————————————–

09.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, Подружница Молика Битола – Национален Парк Пелистер, контакт 047 234 103, тел/факс 047 229 048, електронска адреса hmolika@t-home.mk, има потреба од набавка на услуги за Изведба на музичка програма. Поканата и детални спецификации се во прилог

Покана – превземи

———————————————————–

07.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Транспортни средства – МИНИ БУС возила за превоз на вработени, согласно спецификации дадени во Поканата.

Покана за поднесување понуди МИНИ БУС возила

14.12.2015 Известување за измена во поканата- превземи

———————————————————–

04.12.2015: Друштвото ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ – Скопје, со адреса на ул. „11 Октомври“бр. 9, телефон за контакт: 02/ 3149 129, факс 02/ 3149 129, електронска адреса: elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка од ангажирање на работна рака за извршување на услуги по повик, согласно спецификацијата која е дел од оваа покана.

Покана за поднесување понуда – превземи

———————————————————–

03.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје ,Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“ бр.бб, телефон за контакт 044 330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на услуга-ангажирање на музичка група :

-за дочек на Нова Година во хотел “Славија“ на Попова Шапка
-за други денови во текот на годината

За таа цел ќе биде склучен Договор за извршување на услуги. Ве молиме да ни доставите Понуда.

Покана за поднесување понуда за музика

———————————————————–

03.12.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, Подружница Попова Шапка, со адреса ул.“Мурат Бафтијари“бр.бб, телефон за контакт 044330-464, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на Транспортни услуги за превоз на работници на релација Тетово-Попова Шапка-Тетово согласно спецификацијата која е дел од оваа Покана.

Покана за транспортни услуги – Тетово-Попова Шапка

Спецификација – превземи

———————————————————–

30.11.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Светли деривати Еуро дизел Д-Е-V  и Масла за горење ЕЛ-1 за Подружница Попова Шапка,Подружница Молика и Подружница Маврови Анови за период од 1 (една) година согласно количините и спецификацијата која што е во прилог на оваа Покана

Pokana za podnesuvanje na ponuda GORIVO 2015-2016

Tehnicka specifikacija za goriva

———————————————————–

24.11.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, Подружница Попова Шапка – овотеТ, контакт 044 330 464, тел/факс 044 330 734, електронска адреса contact@popova-sapka.mk, има потреба од набавка на услуги за Спасителна служба и прва помош за скијачки центар Попова Шапка. Поканата и детални спецификации се во прилог

Покана – Страна 1 – Страна 2

———————————————————–

20.11.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, Подружница Молика Битола – Национален Парк Пелистер, контакт 047 234 103, тел/факс 047 229 048, електронска адреса hmolika@t-home.mk, има потреба од набавка на услуги за Спасителна служба и прва помош за скијачки центар Копанки. Поканата и детални спецификации се во прилог

Покана – Страна 1 – Страна 2

———————————————————–

12.11.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 128, тел/факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на услуги за Мерење на отпор на заштитно заземјување за електрична и громобранска инсталација за металните столбови на жичарите и ски лифтофи за скијачки центар Попова Шапка. Поканата и детални спецификации се во прилог

Покана – Страна 1Страна 2

———————————————————–

12.11.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 128, тел/факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на услуги за ДИЗАЈНИРАЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ СКИ БИЛЕТИ. Поканата и детални спецификации се во прилог

Покана Дизајнирање и печатење СКИ Билети 2015

———————————————————–

09.11.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 128, тел/факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на работи за изработка на Гуми за ски лифт и жичара во скијачки центар Копанки – Битола. Поканата и детални спецификации се во прилог

Покана: страна 1страна 2

Технички цртеж 1 / Технички цртеж 2

———————————————————–

03.11.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 128, тел/факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на услуги за изработка на Геодетски елаборати од геодетско снимање на фактичката состојба на двоседите жичари во скијачките центри Попова Шапка – Тетово и Копанки – Битола.

Покана за поднесување на понуди за Геодетски елаборат

———————————————————–

03.11.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 128, тел/факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на услуги за Технички испитувања, сертификација и технички прегледи за техничка исправност на жичарите и ски лифтовите во скијачките центри “Попова Шапка“ и “Копанки“ согласно Правилникот за користење на жичари (Сл Весник на РМ бр. 63/10), вклучително и магнетоскопски испитувања на јажињата.

Покана за поднесување понуда Технички испитувања и сертификати

———————————————————–

08.10.2015: Друштвото  ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ  – Скопје, со адреса на ул. „11 Октомври“ бр. 9, телефон за контакт: 02/ 3149 129, факс 02/ 3149 129, електронска адреса: elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на апликација за интеграција на веќе постоечкиот Информациски Систем за финансово работење со работните процеси за хотелско-рецепциско, магацинско и материјално работење и негова имплементација, согласно спецификацијата која е дел од оваа  покана.

Покана за поднесување понуди за систем за хотелско работење – линк

———————————————————————————————-

06.10.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Масла и мазива за жичари, ски лифтови и машини за подготовка на ски патеки за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје согласно описот, техничките карактеристики и количини дадени во спецификацијата која што оди во продолжение на оваа Покана.

Pokana+za+podnesuvanje+na+ponudi+Masla+i+maziva.pdf

———————————————————————————————-

06.10.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Лежишта за жичари и ски лифтови за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје согласно описот, техничките карактеристики и количини дадени во спецификацијата која што оди во продолжение на оваа Покана

Pokana+za+podnesuvanje+na+ponudi+Lezista.pdf

———————————————————————————————-

06.10.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Електро енергетски материјали за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје согласно описот, техничките карактеристики и количини дадени во спецификацијата која што оди во продолжение на оваа Покана

Pokana+za+podnesuvanje+na+ponudi+El+Sklopka.pdf

———————————————————————————————-

02.10.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Печатари, Мултифункционални уреди и тонери за потребите на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје согласно описот, техничките карактеристики и количини дадени во спецификацијата која што оди во прилог на оваа Покана.

За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на услуги согласно понудената спецификација и доставената понуда. Ве молиме да ни доставите понуда со соодветно решение.

Покана за поднесување понуда бр 05-4542-2 од 02.10.2015

Техничка спецификација за понуда 05-4542-2

————————————————————————————————————–

02.10.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129 електронска адреса info@elemturs.mk, има потреба од набавка на Уред за заштита на мрежа со анти – вирусна системска заштита (Firewall) и сигурносна VPN-L2TP конекција, согласно спецификацијата која што оди во продолжение на оваа покана.

Pokana za podnesuvanje na ponuda Firewall.docx

————————————————————————————————————–
29.09.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од :

набавка на : Услуга од Обезбедување  на хотел Молика
Ве молиме да ни доставите понуда.Во прилог на понудата да се достават и следните документи:

За докажување на личната состојба,способноста за вршење на професионална дејност и/или техничка способност Ве молиме да ни доставите документ за регистрирана дејност и изјава за сериозност на Понудата која оди во прилог на оваа Покана.

Евалуација на понудите и изборот на најповолен понудувач ќе се врши согласно критериумот економски најповолна понуда.

Ве молиме да ни ја доставите вашата Понуда најдоцна до 05.10.2015 година до 10 часот. (по локално време) по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во Архивата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА.

Однапред ви благодариме на соработката.
Лице за контакт: Апчевски Томе 076 474 675

Со почит,
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА

————————————————————————————————————–

17.09.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на услуги за Дислокација, усидрување и прицврстување на понтонско пристаниште на плажа во Подружница Стар Дојран во Дојран.

За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на услуги согласно понудената спецификација и доставената понуда. Ве молиме да ни доставите понуда со соодветно решение.

Покана за поднесување понуди со спецификација – Понтон Стар Дојран – Плажа ЕЛЕМ Турс


08.07.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на услуги за поправка на возило Рено Меган (Renault Megane III, 1.4TCE)

За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на услуги согласно понудената спецификација и доставената понуда. Ве молиме да ни доставите понуда со соодветно решение.

Покана за поднесување понуди .pdf

———————————————————————————————-

03.07.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Тонери и друг потрошен материјал за принтери, согласно описот, техничките карактеристики дадени во спецификацијата која што оди во прилог на оваа Покана.

За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на производи согласно понудената спецификација и доставената понуда без утврдување на количини на производите односно набавката ќе се врши сукцесивно према потребите на купувачот.

За докажување на личната состојба, способноста за вршење на професионална дејност и/или техничката способност, заедно со понудата Ве молиме да ни доставите:

– документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на Договорот,
– минимум 2 (две) потврди за квалитетно и навремено извршување на предметот на Договорот од претходниот став- сертификати за пропишаниот квалитет на стоките предмет на набавката,

Евалуацијата на понудите и изборот на најповолен понудувач ќе се изврши согласно критериумот економски најповолна понуда.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда најдоцна до 06.07.2015 година, најдоцна до 14:00 часот (по локално време) по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во архивата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје.

Прилог: спецификација за потребни тонери и потрошен материјал – превземете со кликање на овој линк

Однапред Ви благодариме на соработката.

Лице за контакт: Бојан Петковски, 02 3149-129

Со почит,
ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Комисија за набавки

———————————————————————————————-

12.06.2015 ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на

Средства за хигиена и технички средства за тековно одржување на објекти.

За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на производи согласно понудената спецификација и доставената понуда без утврдување на количини на производите односно набавката ќе се врши сукцесивно према потребите на купувачот. Ве молиме да ни доставите понуда од вашиот комплетен асортиман.
За докажување на способноста за вршење на професионална дејност, Ве молиме да ни доставите документ за регистрирана дејност и изјава за сериозност на понудата, која оди во прилог на оваа Покана. Евалуацијата на понудите и изборот на најповолен понудувач ќе се изврши согласно критериумот економски најповолна понуда (цена и квалитет).

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда најдоцна до 17.06.2015 година во 14:00 часот (по локално време) по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во архивата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје.

Однапред Ви благодариме на соработката.

Лице за контакт: Бојан Петковски, тел. 02 3149 129; 076 363 516

Со почит,

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Комисија за набавки

———————————————————————————————-

12.06.2015 ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на намирници за тековно работење на Подружница Стар Дојран во Дојран.

– Алкохолни пијалоци, Безалкохолни пијалоци, Кафе, Шеќер, Мраз, Сладолед, Млеко.

За таа цел ќе биде склучен договор за набавка на производи согласно понудената спецификација и доставената понуда без утврдување на количини на производите односно набавката ќе се врши сукцесивно према потребите на купувачот. Ве молиме да ни доставите понуда од вашиот комплетен асортиман.
За докажување на способноста за вршење на професионална дејност, Ве молиме да ни доставите документ за регистрирана дејност и изјава за сериозност на понудата, која оди во прилог на оваа Покана. Евалуацијата на понудите и изборот на најповолен понудувач ќе се изврши согласно критериумот економски најповолна понуда (цена и квалитет). Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда најдоцна до 17.06.2015 година во 14:00 часот (по локално време) по пошта на горенаведената адреса или лично со поднесување во архивата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје.

Однапред Ви благодариме на соработката.

Лице за контакт: Бојан Петковски, тел. 02 3149 129; 076 363 516

Со почит,

ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје – Комисија за набавки

———————————————————————————————-

08.06.2015: ЕЛЕМ ТУРС дооел објавува оглас за користење на летните одмаралишта за сезоната Лето 2015 од Јуни до Септември

Огласот и формуларот за пријавување превземете го на овој линк
Оглас и формулар за пријавување – превземи -download

———————————————————————————————-
04.05.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка ситен инвентар

Спецификација превземете на овој линк

———————————————————————————————-
23.04.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на ХТЗ опрема

Спецификација за ХТЗ опрема на овој линк

———————————————————————

15.04.2015: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА, со адреса Национален Парк Пелистер б.б. БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса hmolika@t-home.mk има потреба од набавка на ПЕЧАТЕЊЕ НА ПРОМОТИВЕН МАТЕРИЈАЛ

-Покана за поднесување понуди (превземете го документот на овој линк)

———————————————————————————————-

24.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА,со адреса Национален Парк Пелистер б.б.БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103,и електронска адреса h.molika@t-home.mk има потреба од Светли деривати Еуро дизел D-E-V и Масло за горење EL-1

-Покана за поднесување понуди страна 1 (превземете го документот на овој линк)

-Покана за поднесување понуди страна 2 (превземете го документот на овој линк)

———————————————————————————————-

23.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од Светли деривати Еуро дизел D-E-V и Масло за горење EL-1 за потребите на Подружница Попова Шапка.

-Покана за поднесување понуди страна 1 (превземете го документот на овој линк)

-Покана за поднесување понуди страна 2 (превземете го документот на овој линк)

———————————————————————————————-

16.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА,со адреса Национален Парк Пелистер б.б.БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103,и електронска адреса h.molika@t-home.mk има потреба од:

Превземете pdf Покана со детали за секоја ставка

-набавка на Зеленчук и Овошје за менза РЕК Осломеј

-набавка на Канцелариски материјал  за менза РЕК Осломеј 

-набавка на Леб и бели пецива  за менза во РЕК Осломеј

-набавка на Mесо и преработки од месо за менза во РЕК Осломеј

-набавка на млеко и млечни производи за менза во РЕК Осломеј 

-набавка на Прехрамбени и кондиторски производи за менза во РЕК Осломеј 

-набавка на Риби и преработки од риби за менза РЕК Осломеј 

-набавка на Средства за хигиена за менза во РЕК Осломеј

———————————————————————————————-

16.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од Интегриран систем за финансиско и материјално работење според покана и спецификации дадени во прилог.

Покана за поднесување понуди (превземете го документот на овој линк)

———————————————————————————————-

15.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на услуги за Осигурување на имот и вработените во ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје за период од една година, согласно со спецификацијата за осигурително покритие која е дел од оваа  покана.

-Покана за поднесување понуди (превземете го документот на овој линк)

-Спецификација за понудата

———————————————————————————————-

12.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од услуги за транспорт со автобус за 67 лица до крај на СКИ сезоната на релација Тетово-Попова Шапка за потребите на Подружница Попова Шапка.

-Покана за поднесување понуди (превземете го документот на овој линк)

———————————————————————————————-

12.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од услуги за користење багер за потребите на Подружница Попова Шапка.

-Покана за поднесување понуди (превземете го документот на овој линк)

———————————————————————————————-

12.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од услуги за обезбедување, спасители и музичка група за потребите на Подружница Попова Шапка.

-Покана за поднесување понуди (превземете ги долу дадените поединечни документи )

–Покана услуги обезбедување

–Спецификација

–Покана за услуги спасители

–Покана за услуги од музичка група

 

———————————————————————————————-

12.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од книговодствени услуги за потребите на Подружница Попова Шапка.

-Покана за поднесување понуди (Превземи документ со детали )

———————————————————————————————-

01.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129 електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Дизајн и печатење на ски билети, согласно спецификацијата која е дел од оваа  Покана.

Понудата треба да ги опфати следниве работи:

1. Ски билети во тираж од 55.000 примероци

– Двострано печатење на билети на 250 г. кунсдрук хартија со димензии 9х13 см
– Печатење во боја 5/5 (1 пантон боја)
– Нумерација
– Лакирање UV
– Преговање / сув жиг
– Доработка: обрежување, перфорација, лајмување и укоричување во кочан

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на набавка најдоцна до 05.12.2014 година, по пошта на горе наведената адреса или лично со поднесување во архивата на ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје.

Покана за поднесување понуди за печатење СКИ Билети – превземи pdf

———————————————————————————————-

04.12.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ,ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА БИТОЛА,со адреса Национален Парк Пелистер б.б.БИТОЛА со контакт телефон 047/229-406 и 047/234-103, и електронска адреса h.molika@t-home.mk има потреба од:
-набавка на делови на возен парк за снеготапкачи, осигурачи за Ски лифт, заштитни полиетиленски сунгер и заштитна мрежа со стапови согласно описот и потребните количини дадени во спецификација која што оди во прилог на оваа ПОКАНА.

-Покана за поднесување понуди (Превземи документ со детали )

-СПЕЦИФИКАЦИЈА за деловите (Превземи документ со детали .pdf)

———————————————————————————————-

03.11.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на делови за машини за снеготапкачки машини согласно со спецификација прилог за потребите на Подружница Попова Шапка.

-Покана за поднесување понуди (Превземи документ со детали )

-СПЕЦИФИКАЦИЈА за деловите (Превземи документ со детали .pdf)

———————————————————————————————-

10.10.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на услуги утовар и истовар за Подружница Попова Шапка.

-Покана за поднесување понуди (Превземи документ со детали )

———————————————————————————————-

09.10.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на Персонални и преносни компјутери и компјутерска опрема, согласно описот, техничките карактеристики и количини дадени во спецификацијата која што оди во прилог на оваа Покана.

-Покана за поднесување понуди (Превземи документ со детали .pdf)

-СПЕЦИФИКАЦИЈА за набавка на компјутери (Превземи документ со детали .pdf)

———————————————————————————————-

02.09.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, има потреба од набавка на  Услуги од Авторска агенција, посредување и ангажирање на автори, консултанти и слично, за период од 1 (една) година и тоа:

– изработка на авторски договори;

– изработка на договори за дело;

– фактури за наплата на авторски хонорари;

– исплата на авторски хонорари;

– други услуги од авторска агенција.

Услугите од Авторска агенција за посредување и ангажирање на автори, консултант и  слично агенцијата ќе ги дава во неодреден број, бидејќи ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје однапред не може да ја предвиди и утврди потребата од оваа услуга.

-Покана за поднесување понуди (Превземи документ со детали .pdf)

———————————————————————————————-

23.06.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Подружница Молика ,со адреса на ул Национален Парк Пелистер ,телефон за контакт 047 234 103 ,електронска адреса hmolika@t-home.mk, има потреба од набавки на намирници за тековно работење .

– Прехрамбени и кондиторски производи  (Превземи документ со детали .pdf)

———————————————————————————————-

18.06.2014:ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, за потребите на Подружница “Стар Дојран” во Дојран има потреба од
Набавка транспорт и истовар на песок на плажа.

-Покана за поднесување понуди (Превземи документ со детали .pdf )

———————————————————————————————-

———————————————————————————————-

18.06.2014:ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје, со адреса на Ул. 11. Октомври бр. 9, телефон за контакт 02 3149 129, факс 02 3149 129, електронска адреса elem.turs@elem.com.mk, за потребите на Подружница “Стар Дојран” во Дојран има потреба од
Набавка транспорт и истовар на песок на плажа.

-Покана за поднесување понуди (Превземи документ со детали .pdf )

———————————————————————————————-

04.07.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ ,Подружница Попова Шапка, со адреса на ул.“Мурат Бафтијари“бб Тетово ,телефон за контакт 044 330-464,044 330-734,електронска адреса contact@popova-sapka.mk има потреба од набавка на намирници за тековно работење.

-Средства за хигиена (Превземи документ со детали .pdf)

-Риби и морски плодови (Превземи документ со детали .pdf)

-Прехрамбени и кондиторски производи  (Превземи документ со детали .pdf)

-Алкохолни пијалоци,безалкохолни пијалоци  (Превземи документ со детали .pdf)

-Овошје и преработки од овошје, зеленчук и преработки од зеленчук  (Превземи документ со детали .pdf)

-Млеко и млечни производи   (Превземи документ со детали .pdf)

-Месо и преработки од месо  (Превземи документ со детали .pdf)

-Леб и бели пецива   (Превземи документ со детали .pdf)

-Kанцелариски материјал    (Превземи документ со детали .pdf)

-ХТЗ опрема   (Превземи документ со детали .pdf)

———————————————————————————————-

23.06.2014: ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Подружница Молика ,со адреса на ул Национален Парк Пелистер ,телефон за контакт 047 234 103 ,електронска адреса hmolika@t-home.mk, има потреба од набавки на намирници за тековно работење .

-Средства за хигиена (Превземи документ со детали .pdf)

-Риби и морски плодови (Превземи документ со детали .pdf)

-Прехрамбени и кондиторски производи  (Превземи документ со детали .pdf)

-Алкохолни пијалоци,безалкохолни пијалоци  (Превземи документ со детали .pdf)

-Овошје и преработки од овошје, зеленчук и преработки од зеленчук  (Превземи документ со детали .pdf)

-Млеко и млечни производи   (Превземи документ со детали .pdf)

-Месо и преработки од месо  (Превземи документ со детали .pdf)

-Леб и бели пецива   (Превземи документ со детали .pdf)

-Kанцелариски материјал    (Превземи документ со детали .pdf)

-ХТЗ опрема   (Превземи документ со детали .pdf)

———————————————————————————————-

16.06.2014: Предмет на набавка: Намирници за тековно работење
Oглас за набавка на намирници -линк- превземи pdf документ

Покана за поднесување понуди за намирници бр 01-211/2

 

16.06.2014: Предмет на набавка: Средства за хигиена и технички средства за тековно одржување на објекти
Oглас за средства за хигиена и средства за одржување објекти -линк- превземи pdf документ

Покана за поднесување понуди за набавка средства за хигиена и одржување бр 01-214/2

 

Со поднесувањето понуди, пополнете и потпишете ја Изјавата за сериозност на понудата, дадена на овој линк

Close Menu