„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ Скопје го објави Ценовникот за ски – билетите за зимската сезона 2019/2020 година.

„ЕЛЕМ ТУРС“ ДООЕЛ Скопје го објави Ценовникот за ски – билетите за зимската сезона 2019/2020 година.

Претпродажбата на Сезонскиот ски-билет започнува од денеска и трае до 20.12.2019 година.
Цената на Сезонскиот ски – билет, во претпродажба, до 20.12.2019 година изнесува 9.000 денари.
По 20.12.2019 година, цената на сезонскиот билет е 10.000 денари

ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ И ДОКУМЕНТИ:

– Име и презиме
– Адреса на живеење
– 1 електронска фотографија
– уплатница со уплатени средства

Податоците испратете ги на Вибер на 075 210 215

Забелешка: При купување на секој билет се наплатува кауција во износ од 150 денари. Средствата од кауција се рефендираат при враќање на ски – билетот на благајна. Доколку не сте ја вратиле картичката од претходната сезона и доколку не е оштетена, иста може да биде репрограмирана за оваа сезона. Во тој случај не плаќате 150 денари кауција за оваа сезона.

„ELEM TURS“ SHPKNJShkup paraqet Çmimoren për biletat për skijim për sezonin dimëror 2019/2020.
Parashitja e biletës sezonale për skijim fillon që sot dhe zgjat deri më 20.12.2019.
Çmimi I biletës sezonale për skijim në parashitje deri më 20.12.2019është 9.000 denarë.
Pas 20.12.2019,çmimi i biletës sezonale do të jetë10.000 denarë.

TË DHËNAT DHE DOKUMENTET E NEVOJSHME:
– Emri dhe mbiemri
– Adresa e banimit
– 1 fotografi elektronike
– Fletëpagesë me pagesa të kryera

Të dhënat dërgojini në Viber në nr: 075 210 215

Vërejtje: Gjatë blerjes së çdo bilete paguhet kaucion në vlerë prej 150 denarë. Mjetet financiare për kaucion refundohen pas kthimit të biletës për skijim në arkë. Nëse nuk e keni kthyer biletën nga sezona paraprake dhe nëse është e padëmtuar, e njejta do të mund të riprogramohet edhe për këtë sezonë. Në atë rast nuk paguani 150 denarë kaucion për këtë sezonë.